Általános közzétételi lista


Tájékoztatás közérdekű adatok elérhetőségéről

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a közigazgatási szervek honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

Az oldalon a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumtár terjedelmes adatbázisában kutathat.


Közadattár

Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Közzétéve:  2014. június 20.
Megtekint:  
Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Közzétéve:  2014. június 20.
Megtekint:  
Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Közzétéve:  2014. július 10.
Letöltés:    Szervezetek feladatai
Közzétéve:  2014. június 30.
Megtekint:  
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetői

Az FKI vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közzétéve:  2014. június 20.
Megtekint:  
Felügyelt költségvetési szervek
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és elérhetőségi adatai
Közzétéve:  2014. június 30.
Megtekint:  
Gazdálkodó szervezetek
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Nincs releváns adat.

Közalapítványok

Nincs releváns adat.

Lapok
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

Nincs releváns adat

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2014. június 30.
Megtekint:  
Költségvetési szervek

Nincs releváns adat.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Közzétéve:  2019. november 28.
Letöltés:    Alapító okirat 2019
Közzétéve:  2018. július 04.
Letöltés:    Adatvédelmi Szabályzat kiadása
Közzétéve:  2018. július 04.
Letöltés:    Adatvédelmi Szabályzat
Közzétéve:  2016. október 21.
Letöltés:    Hitelesített alapító okirat
Közzétéve:  2016. október 20.
Letöltés:    FKI Szervezeti és Működési Szabályzat
Közzétéve:  2016. augusztus 10.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. július 03.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. szeptember 19.Alapító okirat
2016. október 21.BM OKF Adatbiztonsági Szabályzata
2018. augusztus 22.Adatvédelmi Szabályzat 2016
A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Közzétéve:  2014. július 03.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. július 03.
Megtekint:  
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Közzétéve:  2017. szeptember 04.
Letöltés:    Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Közzétéve:  2014. október 18.
Letöltés:    Tájékoztató birságok, hozzájárulás, járulék, az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről
Közzétéve:  2014. július 10.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. július 10.
Letöltés:    A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Jelenleg nincs releváns adat.

Az FKI nyilvántartásai, adatbázisai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Az igazgatóság személyes,  közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat tart nyilván. A közérdekű adatok, közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem alapján kerülnek a kérelmezőhöz megküldésre. A kézérdekből nyilvános nyilvántartott adatok az igazgatóság honlapján elérhetőek. Az itt közzé nem tett adatok elektronikus igénylés és elektronikus kiadás esetén térítésmentesek.

Közzétéve:  2018. október 09.
Letöltés:    Az FKI nyilvántartásai, adatbázisai
Közzétéve:  2014. október 15.
Letöltés:    Az FKI nyilvántartásai, adatbázisai
Nyilvános kiadványok

Nincs releváns adat.

Döntéshozatal, ülések

Nincs releváns adat.

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Nincs releváns adat.

Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Közzétéve:  2019. május 29.
Letöltés:    Pályázat roma fiatalok részére - moduláris szakképzésre felhívás
Közzétéve:  2019. május 29.
Letöltés:    Pályázat roma fiatalok részére - moduláris szakképzésre adatlap

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2018. augusztus 16.Pályázati adatlap
2018. augusztus 16.Roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére
2018. augusztus 16.A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet alap- vagy mesterképzésben részt vevő roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a katasztrófavédelmi pálya választásának ösztönzésére
2018. augusztus 16.Pályázati adatlap
2018. augusztus 22.Pályázati_adatlap_2017_II_fév_szakképzés
2018. augusztus 22.PÁLYÁZATI_FELHÍVÁS_2017_II_fév_szakképzés
2018. augusztus 22.Pályázati_adatlap_2017-2018_tanév_felsfokú_alapképzés
2018. augusztus 22.PÁLYÁZATI_FELHÍVÁS_2017-2018_tanév_felsfokú_alapképzés
2019. május 29.2018. február 05-vel megkezdett tűzoltó II. szakképzés_ADATLAP
2019. május 29.2018. február 05-vel megkezdett tűzoltó II. szakképzés_FELHÍVÁS
Hirdetmények

a szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Közzétéve:  2016. október 19.
Letöltés:    Távfelügyeleti partnerek
Közzétéve:  2014. július 03.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. október 19.Szolgáltatási szerződés
2016. október 19.Tanúsítvány
2016. október 19.Tanúsítvány Mon-Da
2016. október 19.Szerződésátruházási megállapodás
Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közzétéve:  2018. július 04.
Letöltés:    Közérdekű adatigénylés
Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közzétéve:  2019. május 16.
Letöltés:    Adatmegismerési igények 2019.

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. október 13.Adatmegismerési igények 2015.
2015. május 18.Adatmegismerési igények 2014
2014. július 03.Adatmegismerési igények 2012
2014. július 03.Adatmegismerési igények 2013
2016. január 11.Adatmegismerési igények 2015. III. negyedévig
2016. szeptember 27.Közérdekűadat-megismerési kérelmek 2015
2016. december 02.Adatmegismerési igények 2016.
2016. január 01.Adatmegismerési igények 2016.
2018. július 09.Adatmegismerési igények 2017. I. negyedév
2018. július 09.Adatmegismerési igények 2016 (170101)
2018. július 09.Adatmegismerési igények 2017. II. negyedév
2018. július 09.Adatmegismerési igények 2017. III. negyedév
2019. május 16.Adatmegismerési igények 2017. IV. negyedév
2019. május 16.Adatmegismerési igények 2018. I-II. negyedév
2019. május 16.Adatmegismerési igények 2018. I-II-III. negyedév
2019. május 16.Adatmegismerési igények 2018. IV. negyedév
2019. május 16.Adatmegismerési igények 2018.
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat (a továbbiakban: közadat) típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Az FKI-nál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok.

A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Az FKI-nál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljából elérhető adatok, így díjjegyzék sem áll rendelkezésre.

A közérdekű adatok felhasználása

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.

Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.

Újrahasznosítás céljából elérhető közadatok

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.

Általános szerződési feltételek közadatok újrahasznosítására

A közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.

Újrahasznosítható közadatok díjjegyzéke

A közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Közzétéve:  2018. július 04.
Letöltés:    Jogorvoslati tájékoztató
Kizárólagos jogot biztosító megállapodások

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.

Kulturális közadatok digitalizása

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.

Közadatok gyűjtésével összefüggő költségek

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.

Közzétételi listák

Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó -  vizsgálatok ellenőrzések felsorolása

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

Közzétéve:  2017. november 09.
Megtekint:  
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Közzétéve:  2019. május 29.
Letöltés:    Külső ellenőrzések 2018

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2019. május 29.Külső ellenőrzések 2017
Működés eredményessége, teljesítmény

Aközfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

Jelenleg nem állnak rendelkezésre ilyen mutatók és értékek.

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Közzétéve:  2014. július 10.
Megtekint:  
Költségvetések, beszámolók
Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Közzétéve:  2019. november 28.
Letöltés:    Éves költségbeszámoló 2019
Közzétéve:  2019. március 14.
Letöltés:    2019 Elemi költségvetés II

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. június 30.Elemi költségvetés 2013.
2014. július 08.Elemi költségvetés 2012.
2015. augusztus 10.Elemi költségvetés 2014.
2016. augusztus 05.Elemi költségvetés 2015
2018. március 29.Elemi költségvetés 2016
2018. július 09.Elemi költségvetés 2017
2019. május 30.Elemi költségvetés 2018 (02.19.)
Számviteli beszámolók

a közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

Közzétéve:  2019. május 30.
Letöltés:    Számviteli beszámoló 2018

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. július 10.Számviteli beszámoló 2012
2016. augusztus 05.Számviteli beszámoló 2013
2016. augusztus 05.Számviteli beszámoló 2014
2018. március 29.Számviteli beszámoló 2015
2018. március 29.Számviteli beszámolók 2016
2019. május 30.2017. évi számviteli beszámoló
A költségvetés végrehajtása

külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Közzétéve:  2019. november 28.
Letöltés:    2019. III. negyedéves mérlegjelentés
Közzétéve:  2019. november 28.
Letöltés:    2019. II. negyedéves mérlegjelentés
Közzétéve:  2019. május 30.
Letöltés:    2018 VI. negyedéves mérlegjelentés
Közzétéve:  2019. május 29.
Letöltés:    2019 I. negyedéves mérlegjelentés
Közzétéve:  2018. november 09.
Letöltés:    2018 III. negyedéves mérlegjelentés
Közzétéve:  2018. november 09.
Letöltés:    2018 II. negyedéves mérlegjelentés
Közzétéve:  2018. április 24.
Letöltés:    2018 I. negyedéves mérlegjelentés

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. július 10.2012 IV. negyedéves mérlegjelentés
2014. július 10.2012 III. negyedéves mérlegjelentés
2014. július 10.2012 II. negyedéves mérlegjelentés
2014. július 10.2012 I. negyedéves mérlegjelentés
2014. július 29.2013 I. negyedéves mérlegjelentés
2014. július 29.2013 II. negyedéves mérlegjelentés
2014. július 29.2013 III. negyedéves mérlegjelentés
2014. július 29.2013 IV. negyedéves mérlegjelentés
2015. augusztus 10.2014 I. negyedéves mérlegjelentés
2015. augusztus 10.2014 II. negyedéves mérlegjelentés
2015. augusztus 10.2014 III. negyedéves mérlegjelentés
2018. március 29.2014 IV. negyedéves mérlegjelentés
2016. augusztus 05.2015 I. negyedéves mérlegjelentés
2016. augusztus 05.2015 II. negyedéves mérlegjelentés
2016. augusztus 05.2015 III. negyedéves mérlegjelentés
2016. augusztus 05.2015 IV. negyedéves mérlegjelentés
2016. december 06.2016 I. negyedéves mérlegjelentés
2016. december 06.2016 II. negyedéves mérlegjelentés
2018. február 20.2016 III. negyedéves mérlegjelentés
2018. február 20.2016. IV. negyedéves mérlegjelentés
2019. május 29.2017 I. negyedéves mérlegjelentés
2019. május 29.2017 II. negyedéves mérlegjelentés
2019. május 29.2017 IV. negyedéves mérlegjelentés
2019. május 29.2017 III. negyedéves mérlegjelentés
Működés
Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétéve:  2019. november 28.
Letöltés:    Foglalkoztatottak 2019. III. negyedév
Közzétéve:  2019. november 28.
Letöltés:    Foglalkoztatottak 2019. II. negyedév
Közzétéve:  2019. május 29.
Letöltés:    Foglalkoztatottak 2019 I. negyedév
Közzétéve:  2019. május 29.
Letöltés:    Foglalkoztatottak 2018 IV. negyedév
Közzétéve:  2019. március 14.
Letöltés:    Foglalkoztatottak 2018 III. negyedév

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. július 11.Foglalkoztatottak2012
2014. július 11.Foglalkoztatottak2013
2016. augusztus 05.Foglalkoztatottak2014
2018. április 24.Foglalkoztatottak2015
2018. szeptember 28.Foglakoztatottak 2015 I. negyedév
2018. július 09.Foglakoztatottak 2016
2018. szeptember 28.Foglakoztatottak 2015 II. negyedév
2018. szeptember 28.Foglakoztatottak 2015 III. negyedév
2018. szeptember 28.Foglakoztatottak 2016 I. negyedév
2018. szeptember 28.Foglakoztatottak 2016 II. negyedév
2018. szeptember 28.Foglakoztatottak 2016 III. negyedév
2019. március 14.Foglakoztatottak 2017 IV. negyedév
2019. március 14.Foglakoztatottak 2017 III. negyedév
2019. március 14.Foglakoztatottak 2017 II. negyedév
2019. március 14.Foglakoztatottak 2017 I. negyedév
2019. november 28.Foglakoztatottak 2018 I. negyedév
2019. november 28.Foglakoztatottak 2018 II. negyedév
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Jelenleg nincs releváns adat.

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Közzétéve:  2019. május 29.
Letöltés:    5 miilió forintnál nagyobb szerződések 2018

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. július 11.Szerződések 2012
2014. július 11.Szerződések 2013
2016. augusztus 05.Szerződések 2014
2016. augusztus 05.Szerződések 2015
2018. július 09.Szerződések 2016
2019. május 29.5 miilió forintnál nagyobb szerződések 2016
2019. május 29.2017. évi 5 millió forintot meghaladó szerződések
Koncessziók

Az FKI nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Jelenleg nincs releváns adat.

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Jelenleg nincs releváns adat.

Közbeszerzési információk

éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közzétéve:  2019. március 29.
Letöltés:    Az FKI 2019. évi közbeszerzési terve.
Közzétéve:  2018. augusztus 28.
Letöltés:    Statisztikai összegzés 2017.
Közzétéve:  2018. július 09.
Letöltés:    Az FKI 2018. évi közbeszerzési terve.
Közzétéve:  2017. szeptember 04.
Letöltés:    Közbeszerzési terv 2017
Közzétéve:  2014. július 08.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. április 20.Közbeszerzési terv 2014
2015. április 20.Közbeszerzési terv 2014 módosított
2016. december 06.Közbeszerzési terv 2015
2018. július 09.Közbeszerzési terv 2016
2018. augusztus 17.Statisztikai összegzés 2015.
2018. augusztus 28.Statisztikai összegzés 2016.
2018. augusztus 17.Statisztikai összegzés 2014.